MAS – miestna akčná skupina je vytvorené partnerstvo na princípe spolupráce samosprávy, podnikateľskej sféry a občianskeho sektora daného územia.

Občianske združenie Ipeľ – Hont bolo registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 28. 08. 2008. V súčasnosti má 60 členov.

Získaná dotácia slúži na rozvoj vidieka s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj na rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov.

Rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 15. 11. 2017 bola pre Občianske združenie Ipeľ – Hont schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou a združeniu udelený ŠTATÚT MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY s finančnou dotáciou 1 137 849,00 EUR.

Od 1. 1. 2018 realizuje kancelária MAS projekt Financovanie prevádzkových nákladov MAS Ipeľ – Hont spojený s riadením uskutočňovania stratégie CLLD v rámci výzvy IROP-2017-1098/6472-1.

Cieľom projektu je naplnenie merateľných ukazovateľov, zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

Získaná dotácia je vo výške 139 986,53 EUR.

Kancelária začala svoju činnosť 2. 1. 2018 na Hlavnom námestí 19, Šahy 936 01. Projekt implementácie stratégie MAS bude trvať do 31. 10. 2019.

Kancelária MAS momentálne sídli na Mestskom úrade v Šahách na Hlavnom námestí č. 1 , Šahy 936 01.