Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná jednotka

Spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:  7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej  infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Názov projektu: Rekonštrukcia plôch k turisticky zaujímavým objektom – I. etapa okolie kostola KNP sv. Mikuláša biskupa Sazdice

Celková výška oprávnených výdavkov: 14 000,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie turistickej infraštruktúry obce Sazdice. Súčasťou prioritného cieľa je aj zvýšenie atraktivity obce, zlepšenie dostupnosti k turisticky zaujímavým objektom obce prostredníctvom čiastočnej rekonštrukcie obecných ciest, komunikácií a parkov. Cieľom projektu je investícia zameraná na rekonštrukciu plôch  a prístupovej cesty v okolí národnej kultúrnej pamiatky, kostola Sv. Mikuláša Biskupa v obci. Hlavný cieľ bude podporený nasledovnými špecifickými cieľmi :

  • zatraktívniť obec a zlepšiť jej udržateľný rast
  • prispieť k rozšíreniu občianskej vybavenosti a zlepšeniu kvality služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce
  • zlepšiť turistickú infraštruktúru malých rozmerov
  • sprístupniť miestne služby všetkým obyvateľom
  • podporiť rozvoj miestnych komunít
  • zvýšiť vplyv na miestny ekonomický rozvoj vidieka

Stavebné investície riešia hlavne úpravu a zveľadenie spevnených plôch v centrálnej časti obce, so zreteľom na zachovanie národnej kultúrnej pamiatky kostola sv. Mikuláša biskupa, ktorá je ohrozená aj vplyvom prívalových dažďov. Zároveň bola zohľadnená požiadavka obce o vytvorenie turistických chodníkov, informačných bodov a súvislej zelenej plochy vhodnej nie len pre návštevníkov obce, ale aj pre samotných obyvateľov pre potreby každodenného oddychu. Súčasťou projektu je aj zelená infraštruktúra, v rámci ktorej bude vysadených 5 ks drevín.