Termín  uzatvorenia: 28.12.2023

Výzva pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) 

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje výzvu  pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Termín vyhlásenia: 30.10.2023

Termín  uzatvorenia: 28.12.2023

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2022

Miesto realizácie: oprávnené územie MAS

Vyčlenené finančné prostriedky: 132 135,93 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Občianske združenie Ipeľ-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://www.itms2014.sk/vyzva

Výzva pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje výzvu  pre podopatrenie 7.4 –  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

Termín vyhlásenia: 31.10.2023

Termín  uzatvorenia: 29.12.2023

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2022

Miesto realizácie: oprávnené územie MAS

Vyčlenené finančné prostriedky: 310 849,16 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Občianske združenie Ipeľ-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://www.itms2014.sk/vyzva

Výzva pre podopatrenie 7.5- Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje výzvu  pre podopatrenie 7.5 –  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Termín vyhlásenia: 31.10.2023

Termín  uzatvorenia: 29.12.2023

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2022

Miesto realizácie: oprávnené územie MAS

Vyčlenené finančné prostriedky: 85 775,98 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Občianske združenie Ipeľ-Hont

Typ výzvy: Uzavretá

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://www.itms2014.sk/vyzva