IN HOC SIGNO VINCES, o. z.

Realizácia parkových úprav a výsadbových prác v centrálnej časti obce Kubáňovo

V obci Kubáňovo je Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava s priľahlým parkom ústrednou pamiatkou miestneho charakteru, ktorý je zároveň jediným miestom utužovania medziľudských vzťahov. Hlavným cieľom projektu je  zachovanie celistvosti kultúrneho a historického dedičstva obce realizáciou parkových úprav a výsadbových prác vidieckeho charakteru, podpora koncepčného budovania a rozširovania zelených parkových plôch v centrálnej časti obce so zabezpečením takých pridružených prác, ktoré umožnia ich trvalú udržateľnosť, ktorá bude slúžiť miestnemu obyvateľstvu a širokej verejnosti, zároveň vytvorenie prirodzeného prostredia pre drobný hmyz, tak nevyhnutný pre podporu vyváženého rozvoja pulzujúceho života lokálnej fauny a flóry. Realizáciou projektu sa zvýši atraktivitu a posilníme význam jediného historického architektonického článku obce ako komplexu stavby a priľahlého parku a vznikne dôstojné miesto na oddych a súčasne prezentáciu histórie obce.

Občianske združenie „Všechsvätých“

Výmena dverí na rímskokatolíckom kostole v Horných Semerovciach a revitalizácia okolia kostola výsadbou stromoradia

Celkový cieľ projektu je zachovanie kultúrnohistorického dedičstva obce a regiónu a revitalizácia okolia kostola výsadbou stromoradia.

Nové dvere dostanú moderný, bezpečný aj protipožiarny náter, nakoľko staré dvere sú už poškodené a  nemajú žiadnu tesnosť. Tesnosť nových dverí bude na najlepšej úrovni, hlodavce a iné zvieratá už nemôžu sa dostať do interiéru kostola. Kúrenie už bude efektívnejší a šetrenejší. Južný portál kostola je najznámejší a chodia k nám aj turisti z okolitých štátov. Preto pokladáme za potrebné aj to, aby aj okolie portálu, okolie kostola bolo kvalitnejšie a krajšie.

 Z tohto dôvodu v rámci projektu plánujeme revitalizovať okolie kostola výsadbou stromoradia. Výsadbou stromoradia skrášľujeme okolie kostola, aj prispievame k zveľaďovaniu životného prostredia.

Občianske združenie TERRA ZAZD

Rekonštrukcia plôch k turisticky zaujímavým objektom  – časť  vodozádržne opatrenie

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre udržateľnosť verejnej zelene spôsobom – zberu dažďovej vody z nepriepustných povrchov (strechy) do podzemných nádrží a jej využitie, ako závlahovej vody pre verejnú zeleň.

Špecifickým cieľom je, že rekonštrukciou  plôch k turisticky zaujímavým objektom ( kostol, múzeum, sýpka ) zhromaždime  pomocou  potrubí a  retenčných nádrží, septík  zrážkovú vodu. Realizáciou projektu máme možnosť závlahovú vody využiť pre verejnú zeleň, budovať stabilných vodné  prvky, retenčných nádrží, vsakovacích pásov a infiltračných priekop.  Takto získanú vodu môžeme využívať, ako závlahovú a technickú  vodu v priestore, kde absentujeme vodovod a zdroje vody .

Spolok Anna

Rekultívácia a úprava svahu pri dome ľudových tradícii v Lontove

Predmetom projektu je vybudovanie spevneného svahu z tvárnic pre spevnenie a výsadbu pri vchode do areálu  domu ľudových tradícii, kde nerovnosť terénu neumožňuje výsadbu kvetov a kríkov iným spôsobom. Aktuálny stav povrchu v tomto mieste je nevyhovujúci, erózia zničí pôdu, hlavne pri výdatných dažďoch.

Hlavným cieľom  projektu je skrášlenie okolia budovy, vytvorenie kvetových záhonov, zaistenie pôdy proti eróziam, zadržanie daždovej vody a vytvorenie vhodného prostredia pre včely a pre prírodných opeľovačov rastlín. Projektom sa prispeje k postupnej rekultivácia vstupných priestorov pri dome ľudových tradícii v obci Lontov a vytvorí sa príjemné prostredie pre obyvateľov obce a zatraktívni sa budova domu ľudových umení v obci Lontov, ktoré budú slúžiť nielen miestnemu obyvateľstvu, ale aj širokej verejnosti turistov a návštevníkom domu ľudových tradícií.

Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá

Úprava nádvoria poľovníckeho domu

Celkovým cieľom projektu je pripraviť podmienky na spolkovú činnosť v obci Tupá. Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá šíri osvetu v oblasti ochrany prírody a krajiny.  Svojou  činnosťou sa zameriava  na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva SR. Cieľom je aj zvýšenie poľovného turizmu.

Špecifickým cieľom projektu je uskutočniť úpravu nádvoria poľovníckeho domu. Úpravou nádvoria sa vytvorí nový reprezentatívny priestor pre spolkovú činnosť, ktorá bude slúžiť obyvateľom obce, ako aj návštevníkom a turistom. Úprava nádvoria poľovníckeho domu  súčasťou ktorej je aj výstavba altánku a výsadba okrasných drevín v sebe má prvky inovatívnosti, je to zároveň aj projekt štandardného vybavenia. Estetický vzhľad nádvoria s ekologickým zameraním poskytne priestor pre domácich i  hosťujúcich poľovníkov z iných poľovných revírov.

Permeo

Zveľadenie kultúrnej inštitúcie v Plášťovciach

Cieľom projektu je postupne premieňať zelenú plochu na parkový priestor a skrášlenie okolia kultúrneho domu. V neposlednom rade je to aj umocnenie pozitívneho vzťahu k verejnému priestoru zapojením sa samotnej verejnosti do projektu. Lokalita v centre obce by sa znova stala atraktívnou. Zelená časť obce na námestí sv. Juraja, ktorú denne  navštevujú aj starší ľudia aj mladé rodiny s deťmi, je obľúbeným miestom na prechádzky. Zvýšením kvality verejného priestoru, skrášlením zanedbaných „lokalít“ a vytvorením malých zákutí pre oddych, myslíme si, že vieme dosiahnuť pokrok v službách poskytovaných obcou a tým zvýšiť ich záujem o svoje prostredie. Hlavným cieľom  je vytvoriť  podmienky na zachovanie kultúrneho a historického dedičstva a vytvorenie kvalitných kultúrno- spoločenských podmienok v obci s realizáciou výsadbových prác, ktoré prinavrátia parkovému priestoru svoj účel s využitím trvalo udržateľných prvkov.

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda

Učme sa na školskom dvore v prírodnom prostredí

Cieľom projektu  je zvýšiť u žiakov environmentálne povedomie a pripraviť ich pre život v trvalo udržateľnej spoločnosti. Žiaci by mali pochopiť, že niektoré potraviny si môžu „vyrobiť“ aj sami, čím sa budú podieľať na znižovaní množstva odpadov a nákladov na energie.

Zámerom projektu je rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov, rozvíjať ochotu žiakov spolupracovať pri skrášľovaní prostredia, rozvíjať nadšenie a záujem o prírodnú časť sveta a utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie a správanie v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním. V rámci projektu sa realizuje výsadba živého plotu o dĺžke cca 11m k novovybudovanému altánku, ktorí bude v teplých mesiacoch plniť funkciu učebne v prírode, založia sa  tri vyvýšené záhony s rozmermi 1,5 x 0,5 m a vysadiť do vyvýšených záhonov liečivé bylinky, zabezpečí sa nádrž na zachytenie dažďovej vody na polievanie rastlín a zariadi sa altánok nábytkom z prírodného dreva. Zároveň chceme týmto projektom rozvíjať u žiakov aj to, aby si vážili výsledky nielen svojej práce, ale aj výsledky práce iných, a zároveň aby chápali dôležitý význam prírody pre náš život na Zemi.

Telovýchovná jednota Družstevník Veľké Turovce

Príprava kvalitných podmienok na šport v areáli parku Somogyiovcov – druhá etapa

Hlavným cieľom projektu je pripraviť kvalitné podmienky na rozvoj športu s dôrazom na vytvorenie podmienok pre mládežnícky šport v mikroregióne okolo Veľkých Turoviec. Špecifickým cieľom je pripraviť, skvalitniť a rozšíriť podmienky na využitie futbalového štadióna a areálu vo Veľkých Turovciach s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti športujúcich a ochranu trávnika hracej plochy ako aj zelene obklopujúcej areál. Podmienkou kvalitného trávnika je aj obmedzenie zbytočného pošliapavania trávnika nepovolanými osobami, čomu má slúžiť aj bezpečné oplotenie ihriska, na čo je zameraný projekt. Oplotenie bude vytvárať ochrannú bariéru aj opačným smerom, to znamená ochranu okolitej zelene od aktivity športujúcich, zásahmi lôpt. Areál je využívaný aj ako oddychová zóna pre občanov Veľkých Turoviec, pri obecných spoločenských akciách a pri futbalových stretnutiach aj ako miesto spoločenského stretávania ľudí z celého okresu ale aj zo zahraničia. Tieto aspekty boli hlavným dôvodom na pokračovanie rekonštrukčných prác na zdokonaľovaní prostredia areálu aj formou obsahu tohto projektu.

Občianske združenie sv. Jána Nepomuckého

Osadenie lavíc a revitalizácia cintorína

Predmetom projektu bude výsadba stromov a umiestnenie lavíc na miestnom cintoríne.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu zelenej infraštruktúry v rámci zastavanej plochy obce a zlepšenie stavu životného prostredia v obci a skrášliť, spríjemniť životné prostredie na obecnom cintoríne s výsadbou stromov a umiestnením lavíc. Stromy budú stálo zelené, medzi nimi budú väčšie aj menšie  porasty. Vysadené budú cédre, ktoré majú veľký význam v kresťanskej kultúre a tým, že dožívajú viac sto rokov symbolizujú aj podstatu kresťanskej viery, že život víťazi nad smrťou. Céder je už na prvý pohľad neobyčajný strom. Vzhľadom krásny, mohutný, šišky ako sviečky zdobia často rozložité vetvy a tým umocňujú sviatočný vzhľad. Dožíva sa viac ako 500 rokov. Pre mnohých je céder zdrojom sily, prírodnej krásy a zdravia. Tým, že budú stálo zelené budú dávať nádej ľudom aj  v zimných, čiže ťažších časoch. Zároveň tiež vytvoríme priestor pre pobyt a trávenie voľného času obyvateľov obce. Celý predkladaný projekt kladie dôraz na zlepšenie stavu zelenej infraštruktúry v rámci zastavanej plochy a vytvorenie funkčného a krajšieho prostredia pre miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov obce a miestneho cintorína.

Futbal club Ipeľské Úľany

Revitalizácia a oplotenie detského ihriska v obci Ipeľské Úľany

Zámerom navrhovaného projektu – oplotenia detského ihriska je vytvoriť hlavne bezpečné a estetické prostredie a tým aj ochrana malých detí pred nebezpečenstvom, aby deti pri hraní nemohli vybehnúť na hlavnú cestu. Detské ihrisko sa nachádza v zastavanom území obce Ipeľské Úľany, v jej centrálnej časti a v tesnej blízkosti hlavnej cesty a vedľajšej cesty. Hlavným cieľom je vybudovanie  bezpečného  oplotenie oddeľujúce ihrisko od hlavnej cesty a miestnej komunikácie v dlžke 100 m – 1. etapa a zároveň začať proces postupnej výsadby okrasných drevín na okraji detského ihriska vysadením vŕby  japonskej v počte 3 ks, ktorá  je nenáročná na pestovanie, je dekoratívna a svojimi nádherne sfarbenými listami bude skrášliť areál ihriska. Osadením odpadového koša chceme naše deti naučiť už v útlom veku, že odpadky patria do koša. Areál detského ihriska má rozlohu cca 1200 m2 a ponúka lepšie možnosti pre deti a ich rodičov. Z dotácie NSK bol v r. 2019 vybudovaný altánok, ktorý slúži na oddych pre užívateľov. Je navštevované deťmi predškolského a školského veku, ktoré ho navštevujú v doprovode svojich rodičov a zároveň je zároveň miestom spoločenských podujatí v obci.