Podopatrenie 6.1 – MAS_042/6.1/4
PODPORA NA ZAČATIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI PRE MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV

Vyhlásená: 8.3.2024

Ukončenie: 7.5.2024

Odkaz na vyhlásenú výzvu v ITMS2014+:

Prílohy:

Výzvy uzatvorené v roku 2023:

Výzva bola uzatvorená ku dňu: 28.7.2023:

AKTUALIZÁCIA VÝZVY ku dňu 20.7.2023:

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=KAjAzdCkcObaY6NhMiW0ZBWfahS9vgvvQC9XKkutlCucuZiRDvaa9-X8C2jgl-AvlFOIjMxhczh2LNmPlt_RN4bMYoSHxpeirthTTie6bIgDWVc5rUk

Zároveň sa aktualizáciou výzvy mení dátum uzatvorenia výzvy (predlžuje sa výzva) do 28.8.2023

Podopatrenie 6.1
PODPORA NA ZAČATIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI PRE MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV

Vyhlásená: 29.5.2023

Ukončenie: 28.7.2023

Odkaz na vyhlásenú výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva

Prílohy:

Vyberove-a-hodnotiace-kriteria

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5

Priloha_c_4B_Popis-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_.xls

Priloha_c_16B-Vyhlasenie-o-velkosti-podniku-MSP_

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_

Priloha_c_18B_-Prirucka_MSP_

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF

Priloha_c_28B-Koeficienty-standardneho-vystupu-pre-podopatrenie-6.1_

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD

Priloha_c_30B-Tabulka-pre-vyp.-stand.-vyst.-podopatrenie-6.1_.xlsx

Priloha_c_31B-Oznamenie-_Odpocet-podnikatelskeho-planu-podopatrenie-6.1_