* Poznámka: Potrebné sa riadiť vždy poslednou aktuálnou/ dostupnou verziou daného dokumentu.

02.08.2023: Aktualizácia príloh 6B

https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader

09.05.2023: Aktualizácia príloh 6B

https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader

3.5.2023: Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5

https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader

9.11.2022: Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.4

https://www.apa.sk/aktuality/prruka-pre-prijmatea-nenvratnho-finannho-prspevku-z-programu-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020-pre-opatrenie-19-podpora-na-miestny-rozvoj-v-rmci-iniciatvy-leader-v-znen-aktualizcie–1-4-so-sledovanm-a-bez-sledovania-zmien/11728

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Oznámenie prijímateľom NFP cez iniciatívu LEADER – opakovanie VO/O po podpise zmluvy o NFP s PPA

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, aktualizácia č. 3, dodatok č. 1

https://www.apa.sk/clanok/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-c-8-2017-k-obstaravaniu-tovarov-stavebnych-prac-a-sluzieb-financovanych-z-prv-sr-2014-2020-aktualizacia-c-3-dodatok-c-1/11165

Príručka pre prijímateľa:

https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela

Príručka pre žiadateľa:

https://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela