Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná jednotka

Spolufinancovaný z : Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj )

Názov projektu: Rekonštrukcia zvonice

Celková výška oprávnených výdavkov: 13 999,66  €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu je zrekonštruovanie starej zvonice v obci Lontov. V súčasnosti zvonica neplní pôvodný účel a význam, jej rekonštrukciou dôjde k sfunkčneniu a k obnoveniu jej prvotného poslania.
Realizácia projektu umožní efektívnym spôsobom využívať kultúrno-historický potenciál obce a budovať infraštruktúru miestneho vidieckeho cestovného ruchu. Predkladaný projekt vo výraznej miere prispieva k naplneniu fókusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, pretože samotná investícia prispeje k efektívnemu využívaniu kultúrno-historického potenciálu obce a k budovaniu infraštruktúry miestneho vidieckeho cestovného ruchu. Rekonštrukcia zvonice pozostáva z jedného stavebného objektu.
Zvonica je navrhnutá v obdĺžnikovom pôdorysnom tvare. Nosnú konštrukciu tvoria štyri trojice stĺpov, ktoré sú vytvorené z masívneho dreva smrekového v kombinácii s väzníkmi z lepeného ohýbaného dreva.