Názov projektu:   Animačné náklady MAS Občianskeho združenia Ipeľ – Hont

Výška získanej dotácie:  35 000,- EUR

 Hlavný cieľ projektu: Stratégia CLLD komunitne riadeného rozvoja územia Občianskeho druženia Ipeľ – Hont je pripravená  obyvateľmi územia MAS. Reflektuje najdôležitejšie potreby a potenciál územia MAS možnosti financovania prostredníctvom programov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, a to PRV SR a IROP SR.  Pre správnu implementáciu stratégie je nevyhnutné vytvoriť zázemie pre aktérov územia MAS tak, aby bolo možné splniť ciele a ukazovatele stanovené v schválenej stratégii. Viaczdrojové financovanie aktivít stratégie kladie zvýšené nároky nielen na  personálne obsadenie kancelárie, ale aj na potrebu propagácie, informačných seminárov a školení pre budúcich užívateľov dotácií. Kvalitné personálne obsadenie a kvalitná príprava budúcich užívateľov na prípravu projektov, dáva predpoklad nielen na dobré napĺňanie cieľov stratégie, ale najmä na vytvorenie a naštartovanie takých vzťahov a procesov v území, ktoré budú viesť k udržateľnosti projektu aj po ukončení implementácie. MAS bude realizovať stratégiu CLLD prostredníctvom troch priorít, z ktorých každá je prepojená na fokusovú oblasť PRV 6B:Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Animácie MAS sú rovnako primárne  priradené k fokusovej oblasti 6B nakoľko MAS financuje aktivity súvisiace s animáciou MAS v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja, t.j. propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území  MAS financovaných z PRV SR.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. NFP309190P199

Zmluva _NFP309190P199

Príloha č. 1_P199 – scan

Príloha č. 2_P199 – scan

Príloha č. 3 VZP_P199 – scan