Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná jednotka

Spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:   7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Názov projektu: Obnova Kultúrneho domu – čiastočná vnútorná rekonštrukcia

Celkové oprávnené výdavky: 20 000 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zlepšeniu kvality života a podpore ekonomického rozvoja obce, skvalitnenie poskytnutých služieb v oblasti športu a kultúry, zhodnotenie nevyužitých pozemkov obce na voľnočasové aktivity. V posledných rokoch v obci bol nepriaznivý demografický vývoj, mladí ľudia odchádzali z dediny. 

Cieľom obce je aj cestou skrášlenia obce, zvýšením jej kultúrneho života držať mladé rodiny v obci a v strednodobom horizonte tento stav zvrátiť. Obec tieto ciele vie dosiahnuť obnovou kultúrneho domu, vytvorením vhodných podmienok pre kultúrny  život obyvateľov. 


Popis stavebných prác pri čiastočnej rekonštrukcii kultúrneho domu v obci Vyškovce nad Ipľom
– položenie novej drevenej podlahy (parozábrana, podložka Mirelon, podlahové vlysy a soklové lišty) + hygienická maľovka (dvojnásobný maliarsky náter) s lokálnym murárskym vyspravením stien a stropov: miestnosť č. 1.08 – „Sála“
– Dodávka a montáž 1ks nových hliníkových dverí s bočným oknom a nadsvetlíkom, rozmer 1550x2550mm: hlavný vchod do kultúrneho domu na prízemí, v smere od ulice
– Dodávka a montáž 1ks nových hliníkových balkónových dverí, rozmer 1550x2150mm: dvere pri vstupe na balkón na poschodí.