Oznamujeme žiadateľom o dotáciu, dňa 25. 1. 2021 bola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP pre  opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov.

Dokumenty na stiahnutie sú uvedené nižšie.

 

Príloha 4 – Formulár monitor. indikátorov

Príloha 10 k Žiadosti o dotáciu

Záznam z vykon prieskumu trhu na určenie PHZ

Príloha 11 k Žiadosti o dotáciu

Záznam z vykonaného prieskum trhu

Programový manuál 1 (2021)

Výberové kritériá opatrenie 1 MAS 2021

Výberové-kritériá-opatrenie-2-MAS-2021

Výzva 2021

VZN9-2020

Zmluva o poskytnutí dotáce – návrh – 2021