Zmluvy o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2023 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľmi dotácie MAS boli podpísané.

Zmluva účinnosti :07. 09. 2023

Dotácia je určená na podporu integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platnými VZN č. 9/2020, pre projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na rok 2023( kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12).

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 14 268, 92 EUR v rámci dotačného nástroja 1LEADER NSK, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov, ktorého cieľom je podpora komunitne vedeného miestneho rozvoja na vidieka.