Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK

Oznamujeme vám, že dňa 18.08.2021 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) č. 1990/2021, uzatvorená v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK.

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 2 (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 21 543,89 EUR.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (Kód výzvy: NSK/LEADER1/2021-Op12), zverejnenej na internetovej stránke Úradu NSK www.unsk.sk.

 Zmluva nadobúda účinnosť dňa 24.08.2021.