OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 2 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

AKTIVITA C1 – účinná od 10.1.2023

AKTIVITA C2 – účinná od 12.1.2023

AKTIVITA E1 – účinná od 13.1.2023

AKTIVITA A1 – úprava termínu uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 23.01.2023 : zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy sa touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola – od 24.1.2023

ZMENA SÍDLA KANCELÁRIE MAS:

Od 2.1.2023 nás nájdete na Mestskom úrade v Šahách – Hlavné námestie 1, 936 01.(Ľavé krídlo budovy MsÚ Šahy –  prízemie, kancelária sa nachádza pri Klientskom centre – oddelení dokladov).


Teším sa na osobné stretnutie

 

Zmluvy o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2022 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľmi dotácie MAS boli dňa 9.8.2022 podpísané predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a účinnosť nadobudli dňa 12.8.2022.

  • Výstupy projektov podporených z rozpočtu NSK: 

http://ipel-hont.eu/2021/

  • Harmonogram výziev MAS Občianske združenie Ipeľ – Hont na rok 2022 v OP PRV  

Harmonogram výziev PRV 2022

  • MAS OZ Ipeľ-Hont vyhlásila  III. a IV. kolo výzvy v OP: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:        

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

VÝZVY IROP