Zmluvy o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2022 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľmi dotácie MAS boli dňa 9.8.2022 podpísané predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a účinnosť nadobudli dňa 12.8.2022.

  • Výstupy projektov podporených z rozpočtu NSK: 

http://ipel-hont.eu/2021/

  • Harmonogram výziev MAS Občianske združenie Ipeľ – Hont na rok 2022 v OP PRV  

Harmonogram výziev PRV 2022

  • MAS OZ Ipeľ-Hont vyhlásila  III. a IV. kolo výzvy v OP: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:        

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

VÝZVY IROP