Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Oznámenie o pridelení štatútu MAS

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny  (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená  2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané  Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Zároveň oznamujeme, že MAS  Občianskeho združenia Ipeľ – Hont bola vyhodnotená ako ÚSPEŠNÁ!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu a zaželajme si do implentácie stratégie veľa úspechov!