Zmluvy o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2023 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľmi dotácie MAS boli podpísané.

Zmluva účinnosti :07. 09. 2023

Dotácia je určená na podporu integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platnými VZN č. 9/2020, pre projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na rok 2023( kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12).

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 14 268, 92 EUR v rámci dotačného nástroja 1LEADER NSK, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov, ktorého cieľom je podpora komunitne vedeného miestneho rozvoja na vidieka.

20.7.2023 MAS oznamuje, že ku dňu 20.7.2023 bola aktualizovaná výzva pre podopatrenie 6.1: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Zároveň sa aktualizáciou výzvy mení dátum uzatvorenia výzvy (predlžuje sa výzva) do 28.8.2023. https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=SYg5x8U60Jlk8WS2yrehyV5G1Gyonpi4B1qbRMx7vRW-fYfnwYdZDEy6DCahB2X2OlR1geYYFdmgzPGnKTg3VHkje3okfZpcmt2XZyO3-md1bXXHk88

29.5.2023: MAS vyhlusuje výzvu pre podopatrenie 6.1: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

http://ipel-hont.eu/výzva 6.1/

26.5.2023: MIESTNA AKČNÁ SKUPINA OBČIANSKE ZDRUŽENIE IPEĽ – HONT 

VYHLASUJE VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 – PODOPATRENIE 6.1

/http://ipel-hont.eu/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov-prv/

„ODBORNÝ SEMINÁR PRE PODOPATRENIE 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, PRV SR 2014 – 2022“:

Pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na území MAS – najmä fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, kde výzva je zameraná na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Seminár sa uskutoční: 28. apríla (v piatok) o 16:00 hod

Miesto: Mestský úrad Šahy – malá zasadačka (na prízemí):

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 2 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

AKTIVITA C1 – účinná od 10.1.2023

AKTIVITA C2 – účinná od 12.1.2023

AKTIVITA E1 – účinná od 13.1.2023

AKTIVITA A1 – úprava termínu uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 23.01.2023 : zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy sa touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola – od 24.1.2023

ZMENA SÍDLA KANCELÁRIE MAS:

Od 2.1.2023 nás nájdete na Mestskom úrade v Šahách – Hlavné námestie 1, 936 01.(Ľavé krídlo budovy MsÚ Šahy –  prízemie, kancelária sa nachádza pri Klientskom centre – oddelení dokladov).


Teším sa na osobné stretnutie

 

Zmluvy o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2022 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľmi dotácie MAS boli dňa 9.8.2022 podpísané predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a účinnosť nadobudli dňa 12.8.2022.

  • Výstupy projektov podporených z rozpočtu NSK: 

http://ipel-hont.eu/2021/

  • Harmonogram výziev MAS Občianske združenie Ipeľ – Hont na rok 2022 v OP PRV  

Harmonogram výziev PRV 2022

  • MAS OZ Ipeľ-Hont vyhlásila  III. a IV. kolo výzvy v OP: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:        

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

VÝZVY IROP