28.3.2024: VYHLÁSENIE Výzva pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry MAS_042/7.4/4: https://ipel-hont.eu/?page_id=5171

25.3.2024: VYHLÁSENIE Výzvy pre podopatrenie 7.5- Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) MAS_042/7.5/3: https://ipel-hont.eu/?page_id=5171

19.3.2024: VYHLÁSENIE Výzvy pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) : MAS_042/7.2/5 : https://ipel-hont.eu/?page_id=5171

8.3.2024: VYHLÁSENIE Výzvy Podopatrenie 6.1 – MAS_042/6.1/4
PODPORA NA ZAČATIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI PRE MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV: https://ipel-hont.eu/prezentacie-k-vyzvam/

2.2.2024: MAS vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – ŽIADOSTÍ o dotáciu v rámci  Nástroja 1 LEADER NSK: http://ipel-hont.eu/?page_id=5078&preview_id=5078&preview_nonce=8bdffbb5f7&preview=true

12.1.2024: ŠKOLENIEPOZVÁNKA

„ODBORNÝ SEMINÁR PRE PODOPATRENIE 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, PRV SR 2014 – 2022“

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok v operačnom programe IROP:

7.12.2023

AKTIVITA D1:https://ipel-hont.eu/vyzva-irop-clld-x266-512-003-aktivita-d1/?preview_id=3063&preview_nonce=42c0293a58&preview=true

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje  dňa 30.10.2023 výzvu  pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) https://www.itms2014.sk/vyzva

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje dňa 31.10.2023 výzvu  pre podopatrenie 7.4 –  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  https://www.itms2014.sk/vyzva

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje dňa 31.10.223 výzvu  pre podopatrenie 7.5 –  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) Odkaz na vyhlásenú výzvu nájdete tu: https://www.itms2014.sk/vyzva

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok v operačnom programe IROP:

30.9.20232

AKTIVITA E1: https://ipel-hont.eu/vyzva-irop-clld-x266-512-004-aktivita-e1/?preview_id=3089&preview_nonce=142b636619&preview=true

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok v operačnom programe IROP:

25.9.2023

AKTIVITA A1:  https://ipel-hont.eu/vyzva-irop-clld-x266-511-005-aktivita-a1/?preview_id=3115&preview_nonce=9c99de7a31&preview=true

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok v operačnom programe IROP:

20.9.2023

AKTIVITA C1: https://ipel-hont.eu/vyzvy-irop/?preview_id=2784&preview_nonce=4ac8f09ec9&preview=true
AKTIVITA C2: https://ipel-hont.eu/vyzva-irop-clld-x266-512-aktivita-c2-002/?preview_id=3029&preview_nonce=b41eda099c&preview=true


Zmluvy o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2023 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľmi dotácie MAS boli podpísané.

Zmluva účinnosti :07. 09. 2023

Dotácia je určená na podporu integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platnými VZN č. 9/2020, pre projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na rok 2023( kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12).

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 14 268, 92 EUR v rámci dotačného nástroja 1LEADER NSK, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov, ktorého cieľom je podpora komunitne vedeného miestneho rozvoja na vidieka.

20.7.2023 MAS oznamuje, že ku dňu 20.7.2023 bola aktualizovaná výzva pre podopatrenie 6.1: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Zároveň sa aktualizáciou výzvy mení dátum uzatvorenia výzvy (predlžuje sa výzva) do 28.8.2023. https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=SYg5x8U60Jlk8WS2yrehyV5G1Gyonpi4B1qbRMx7vRW-fYfnwYdZDEy6DCahB2X2OlR1geYYFdmgzPGnKTg3VHkje3okfZpcmt2XZyO3-md1bXXHk88

29.5.2023: MAS vyhlusuje výzvu pre podopatrenie 6.1: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

http://ipel-hont.eu/výzva 6.1/

26.5.2023: MIESTNA AKČNÁ SKUPINA OBČIANSKE ZDRUŽENIE IPEĽ – HONT 

VYHLASUJE VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 – PODOPATRENIE 6.1

/http://ipel-hont.eu/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov-prv/

„ODBORNÝ SEMINÁR PRE PODOPATRENIE 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, PRV SR 2014 – 2022“:

Pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na území MAS – najmä fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, kde výzva je zameraná na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Seminár sa uskutoční: 28. apríla (v piatok) o 16:00 hod

Miesto: Mestský úrad Šahy – malá zasadačka (na prízemí):

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 2 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

AKTIVITA C1 – účinná od 10.1.2023

AKTIVITA C2 – účinná od 12.1.2023

AKTIVITA E1 – účinná od 13.1.2023

AKTIVITA A1 – úprava termínu uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 23.01.2023 : zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy sa touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola – od 24.1.2023

ZMENA SÍDLA KANCELÁRIE MAS:

Od 2.1.2023 nás nájdete na Mestskom úrade v Šahách – Hlavné námestie 1, 936 01.(Ľavé krídlo budovy MsÚ Šahy –  prízemie, kancelária sa nachádza pri Klientskom centre – oddelení dokladov).


Teším sa na osobné stretnutie

 

Zmluvy o poskytnutí dotácie LEADER NSK pre rok 2022 medzi poskytovateľom dotácie NSK a prijímateľmi dotácie MAS boli dňa 9.8.2022 podpísané predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a účinnosť nadobudli dňa 12.8.2022.

  • Výstupy projektov podporených z rozpočtu NSK: 

http://ipel-hont.eu/2021/

  • Harmonogram výziev MAS Občianske združenie Ipeľ – Hont na rok 2022 v OP PRV  

Harmonogram výziev PRV 2022

  • MAS OZ Ipeľ-Hont vyhlásila  III. a IV. kolo výzvy v OP: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:        

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

VÝZVY IROP