Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:   C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia          9.7.2021

Disponibilná čiastka:                 343,56 €

Dátum ukončenia prvého kola:      6.10.2021

Dátum ukončenia druhého kola:    3.1.2022

Dátum ukončenia tretieho kola: 21.3.2022

Dátum ukončenia štvrtého kola: 20.6.2022

Dátum ukončenia piateho kola: 20.9.2022

Dátum ukončenia šiesteho kola: 20.12.2022

Dátum ukončenia siedmeho kola: 20.3.2023

Dátum ukončenia ôsmeho kola: 20.6.2023

Dátum ukončenia deviateho kola: 20.9.2023

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 3 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

Dátum vydania aktualizácie:             25.8.2023

Dátum účinnosti aktualizácie:            26.8.2023

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 2 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

Dátum zverejnenia aktualizácie: 9.1.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 10.1.2023

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr.

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr:

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dátum vydania aktualizácie:             20.9.2022

Dátum účinnosti aktualizácie:            21.9.2022

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
  3. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  4. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
  5. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

OZNAM: ZMENA PRÍLOHY č. 4 VÝZVY – KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV, 1.5 Prínos realizácie na územie MAS (dátum zverejnenia: 7.4.2022, účinnosť zmeny: 8.4.2022)

Dátum vyhlásenia: 9.7.2021: