Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:   5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:   5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:    5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:     D1 Učebne základných škôl

Dátum vyhlásenia          9.7.2021

Disponibilná čiastka:                  0 €

Dátum ukončenia prvého kola:     7.10.2021

Dátum ukončenia druhého kola:   5.1.2022

Dátum ukončenia tretieho kola: 30.3.2022

Dátum ukončenia štvrtého kola: 30.6.2022

Dátum ukončenia piateho kola výzvy: 30.9.2022

OZNAM: ZMENA PRÍLOHY č. 4 VÝZVY – KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV, 1.5 Prínos realizácie na územie MAS zverejnenia: 7.4.2022, účinnosť zmeny: 8.4.2022):

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
  3. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  4. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
  5. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dátum účinnosti aktualizácie:            1.10.2022

Dátum vyhlásenia výzvy: 9.7.2021