MAS získala NFP na chod prevádzky kancelárie MAS 48 288,34 €.

Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z-302051Y663-511-51

MAS získala NFP na zabezpečenie prevádzky kancelárie MAS vo výške 139 986,53 €.

Zmluva o poskytnutí­ NFP. IROP-Z-302051N079-511-23

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302051N079-511-23 zo dňa 02.05.2018 – text

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N079-511-23 – text

Povinné zverejňovanie:

Kúpna zmluva výpočtová technika MediaTech

Kúpna zmluva kancelársky nábytok Frasch

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke motorového vozidla

Prezentácie k opatreniam IROP

IROP prezentacia