OZNAM:

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok

Dátum vydania oznámenia: 25.9.2023 

MAS Občianske združenie Ipeľ-Hont oznamuje,

že z dôvodu právnej nemožnosti projektov po dátume hraničného dátumu ukončenia realizácie projektu  plánuje uzavrieť výzvu dňa 31.12.2023.

 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného zo strany MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS -13.10.2023).

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:  5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:  5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:   5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia        13.7.2021

Aktuálna disponibilná čiastka:        123 180 €

Dátum ukončenia prvého kola:     11.10.2021

Dátum ukončenia druhého kola:   10.1.2022

Dátum ukončenia tretieho kola: 25.3.2022

Dátum ukončenia štvrtého kola: 25.6.2022

Dátum ukončenia piateho kola: 23.9.2022

Dátum ukončenia šiesteho kola: 23.12.2022

Dátum ukončenia siedmeho kola: 23.03.2023 23.01.2023 (aktualizácia č.2 výzvy)

Dátum ukončenia ôsmeho kola: 23.02.2023

Dátum ukončenia deviateho kola: 23.03.2023

Dátum ukončenia desiateho kola: 23.04.2023

Dátum ukončenia 11. kola: 23.05.2023

Dátum ukončenia 12. kola: 23.06.2023

Dátum ukončenia 13. kola: 23.07.2023

Dátum ukončenia 14. kola: 23.08.2023

Dátum ukončenia 15. kola: 25.9.2023

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 3 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

Dátum vydania aktualizácie:             25.8.2023

Dátum účinnosti aktualizácie:            26.8.2023

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 2 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

Aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 23.01.2023.

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.

Dátum zverejnenia aktualizácie: 13.1.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 24.1.2023

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
 • Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj „ŽoPr“)
 • Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
 • Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

OZNAM: ZMENA PRÍLOHY č. 4 VÝZVY – KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV, 1.8 Prínos realizácie na územie MAS zverejnenia: 7.4.2022, účinnosť zmeny: 8.4.2022):

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
 3. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku,
 4. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu,
 5. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov,
 6. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov,

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

Prečíslované prílohy, nasledovne:

 • č. 4 Formulára ŽoPr – Úverový prísľub (pôvodne príloha č. 3)
 • č. 5 Formulára ŽoPr – Výpis z registra trestov (pôvodne príloha č. 4)
 • č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (pôvodne príloha č. 5)
 • č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (pôvodne príloha č.6)
 • č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza projektu (pôvodne príloha č. 7)
 • č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze  (pôvodne príloha 7a)
 • č. 9 Formulára ŽoPr- Doklady od stavebného úradu (pôvodne príloha č. 8)
 • č. 10 Formulára ŽoPr- Projektová dokumentácia stavby (pôvodne príloha č. 9)
 • č. 11 Formulára ŽoPr – Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov (pôvodne príloha č. č.10)
 • č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci (pôvodne príloha č.11)

Doplnenie prílohy č. 3 Formulára ŽoPr – Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR (ak relevantné)

 1. Odstránenie:
 2.  pôvodnej prílohy ŽoPr č. 12 – Doklady preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu projektu na územia sústavy NATURA 2000
 3. Pôvodnej prílohy ŽoPr č. 13- Doklady preukazujúce plnenie požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr:

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dátum účinnosti aktualizácie:            24.9.2022

Dátum vyhlásenia výzvy: 13.7.2021