Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:  5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:  5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:   5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia        13.7.2021

Disponibilná čiastka:        234 600,00 €

Dátum ukončenia prvého kola:     11.10.2021

Dátum ukončenia druhého kola:   10.1.2022

Dátum ukončenia tretieho kola: 25.3.2022

Dátum ukončenia štvrtého kola: 25.6.2022

Dátum ukončenia piateho kola: 23.9.2022

OZNAM: ZMENA PRÍLOHY č. 4 VÝZVY – KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV, 1.8 Prínos realizácie na územie MAS