Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:   5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:   5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: E1 Trhové priestory

Dátum vyhlásenia          9.7.2021

Disponibilná čiastka:        81 000 €

Dátum ukončenia prvého kola:     7.10.2021

Dátum ukončenia druhého kola:   5.1.2022

Dátum ukončenia tretieho kola: 30.3.2022