OZNAM:

Oznámenie o predčasnom plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok

Dátum vydania oznámenia: 30.9.2023 

MAS Občianske združenie Ipeľ-Hont oznamuje,

že z dôvodu právnej nemožnosti projektov po dátume hraničného dátumu ukončenia realizácie projektu  plánuje uzavrieť výzvu dňa 31.12.2023.

 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného zo strany MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS -13.10.2023).

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:   5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:   5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: E1 Trhové priestory

Dátum vyhlásenia          9.7.2021

Disponibilná čiastka:       22 031,90 €

Dátum ukončenia prvého kola:     7.10.2021

Dátum ukončenia druhého kola:   5.1.2022

Dátum ukončenia tretieho kola: 30.3.2022

Dátum ukončenia štvrtého kola: 30.6.2022

Dátum ukončenia piateho kola: 30.9.2022

Dátum ukončenia šiesteho kola: 30.12.2022

Dátum ukončenia siedmeho kola: 30.3.2023

Dátum ukončenia 8. kola: 30.6.2023

Dátum ukončenia 9. kola: 30.9.2023

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 2 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

Dátum zverejnenia aktualizácie: 12.1.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 13.1.2023

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr.

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr:

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dátum účinnosti aktualizácie:            1.10.2022

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
  3. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  4. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
  5. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu

SO SLEDOVANÍM ZMIEN:

BEZ SLEDOVANIA ZMIEN:

OZNAM: ZMENA PRÍLOHY č. 4 VÝZVY – KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV, 1.5 Prínos realizácie na územie MAS zverejnenia: 7.4.2022, účinnosť zmeny: 8.4.2022):

Dátum vyhlásenia: 9.7.2021: