Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:    C2 Terénne a ambulantné služby

Dátum vyhlásenia          9.7.2021

Disponibilná čiastka:                   33 000 €

Dátum ukončenia prvého kola:      6.10.2021

Dátum ukončenia druhého kola:    3.1.2022