Základná Organizácia Csemadok Tešmák

Obnova pódia v mestskej časti Tešmák

Vďaka projektu sa obnovilo pódium nachádzajúce sa v areáli priestorov vo vlastníctve Základnej Organizácie Csemadok Tešmák. Spoločenská organizácia Csemadok podporuje zachovávanie folklórnych a kultúrnych tradícií regiónu v prospech mladej generácie. Vďaka projektu bude možné organizovať rôzne kultúrno – spoločenské podujatia s účasťou folklórnych súborov regiónu v exteriéri počas jarných, letných ako aj jesenných mesiacov.

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda

Obnovenie zariadenia školskej knižnice

Hlavnou myšlienkou projektu je tvorba inšpiratívneho prostredia na edukáciu a oddych v školskej knižnici.

Vytvoril sa priestor vhodný na stretávanie sa žiakov z rôznych tried. Umiestnili by sme na police aj spoločenské hry, ktorými by sa mohli hrať aj po vyučovaní až do príchodov autobusov.

Miestnosť sa využíva aj pri niektorých vyučovacích hodinách – občianska náuka, etická výchova, jazykové predmety.

Občianske združenie sv. Jána Nepomuckého

Slatina cintorín – koniec krížnej cesty

Predmetom projektu bolo vybudovanie kalvárie s troma krížmi. Kalvárie tvoria neoddeliteľnú súčasť obrazu kultúrnej krajiny a historických krajinných štruktúr. Projektom sa krášlil a obohatilo prostredie na obecnom cintoríne vyhotovením kalvárie s troma krížmi, pripomínajúce históriu kresťanstva ktorá sa spojila aj históriou tu žijúceho ľudu.

Srdcom za Šahy

Čitáreň v objatí ruží – Rozárium v Mestskom parku

Hlavným cieľom projektu bolo pokračovanie v už začatej  revitalizácia mestského parku, a to konkrétne:

Vybudovanie Rozária – čitárne v parku, oddychovej zóny, s neobmedzenou dostupnosťou pre  všetkých obyvateľov a návštevníkom a s pridanou hodnotou aktivít v nej realizovaných – kultúrnych, spoločenských, edukatívnych a s dôrazom na permakultúru parku.

Špecifický cieľom projektu je odstránenie veľkej betónovej časti, výsadba novej zelenej plochy, vytvorenie priestoru pre drobný hmyz, včely, motýle,  skvalitňovanie podmienok pre možnosť trávenia voľného času v prírode, budovanie povedomia miestnej mládeže o nevyhnutnosti ochrany fauny a flóry.

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Alapiskola Vyškovce nad Ipľom 34

Vybudovanie školskej záhrady a obnovenie detského ihriska

Hlavným cieľom projektu je obnova prvkov detského ihriska, čím sa zabezpečilo deťom bezpečné hranie, športové vyžitie času tráveného v ZŠ, vybudovanie bezpečného detského ihriska pre deti ZŠ a zlepšenie vonkajšieho areálu novým, bezpečným a certifikovaným zariadením.

Vy budovanie senzobilného (pocitového) chodníka predstavuje kreatívny spôsob, ako deťom trochu nevšedne umožniť spoznať rôzne prírodné materiály. Vďaka chôdzi naboso si rozvinú motoriku, koordináciu a rovnováhu. Nový prístup k tvorbe životného prostredia, údržbe verejnej zelene, zachovanie ekologickej stability i rovnováhy,  praktické zručnosti získavajú participujúci na projekte, výchovne ovplyvňuje nielen cieľovú skupinu – mladú generáciu, žiakov, ale všetkých obyvateľov dotknutej lokality, spolupráca zainteresovaných strán.

Občianske združenie „Všechsvätých“

Realizácia Kolumbária – urnovej steny v Horných Semerovciach a revitalizácia okolia výsadbou stromoradia

Celkový cieľ projektu bol zapezpečenie pietneho miesta obyvateľom, ktorí uprednostňujú kremáciu svojich zosnulých. Zabezpečenie dôstojného miesta na uloženie urien. a zabezpečenie dôstojného miesta pre tých, ktorí uprednostňujú kremáciu pri pohreboch a revitalizácia okolia výsadbou stromoradia.

Zväz na sprostredkovanie kultúrnospoločenských hodnôt – KÉSZ

Rekonštrukcia javiska a jeho okolia v obci Ipeľský Sokolec

Hlavným cieľom projektu bolo obnovenie – rekonštrukcia javiska, ktorým sa dosiahlo zachovanie kultúrneho, historického dedičstva v obci a pre širokú verejnosť. Naše občianske združenie, ako aj iné v subjekty v  našej obci každoročne organizujeme 3-4 podujatia  v prírodnom parku na zastrešenom javisku, ktoré navštevujú nielen  občania  Ipeľského Sokolca, ale okolité obyvatelia okolitých obcí.