Oznámenie o podpise

ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.191NR040011,

uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013,nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013,Vykonávacími a delegovanými nariadeniami Komisie (EÚ), Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Systémom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Systémom riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“)


plagat A3 – zverejnenie získania dotácie

Zmluva_191NR040011