Financovanie implementácie stratégie CLLD Občianskeho združenia Ipeľ – Hont:

Poskytovateľ: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 432 210,52 EUR, Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 410 599,99 EUR

Odkaz na zmluvu: http://ipel-hont.eu/irop-dokumenty-zmlzvy-rozhodnutia/

Obec Demandice:

Obec Pastovce:

Obec Horné Semerovce:

Obec Ipeľské Úľany:

cof
cof

Projekt financovania chodu MAS:

MESTO ŠAHY:

Obec Ipeľský Sokolec:

Obec Tupá :

Dignitas n.o. :

Obec Horné Turovce :

Mesto Šahy:

Janka Kráľa v Šahách:

Obec Plášťovce:

Obec Slatina:

Obec Vyškovce nad Ipľom:

Obec Sazdice: