Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2022 – LEADER NSK

„Miestna akčná skupina“

OBČIANSKE ZDRUŽENIE IPEĽ – HONT

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci  Nástroja 1 LEADER NSK

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2022-Op12

Hont Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci  Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022,  v termíne od 24.1.2022 do 18.2.2022 pre opatrenia:

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Žiadosť sa predkladá v 2 vyhotoveniach (tlačená verzia – originál, kópia, elektronická verzia – .doc súbor) v kancelárii MAS Občianske združenie Ipeľ – Hont: Horné Semerovce 100, 935 82 Horné Semerovce. Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch: