Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná jednotka

Spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Názov projektu:Rekonštrukcia chodníkov v obci Hokovce

Celková výška oprávnených výdavkov: 20 000 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

POPIS PROJEKTU:

Hlavným cieľom  projektu je podpora miestneho rozvoja obce na území MAS Ipeľ-Hont s príspevkom k fókusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.  Projekt je zameraný na zlepšovanie a rozširovanie infraštruktúry malého rozsahu v obci Hokovce. Jedná sa o obec vo vidieckej oblasti s počtom obyvateľov menej ako 500 ľudí. Podľa údajov štatistického úradu SR k 31.12.2018 v obci  žije 498 obyvateľov, čo v prepočte na km2 znamená hustotu obyvateľstva 34,58 osôb.Realizácia projektu podporuje oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti pokiaľ vytvára podmienky k miestnemu ekonomickému rozvoju, hlavne v oblasti  rozvoju cestovného ruchu. V obci sa nachádzajú ubytovacie zariadenia (hotel, wellness len pár minút cesty od Dudiniec). Rekonštukované chodníky vedú k miestnym atrakciám, (napr. Kostol sv. Petra a Pavla) a zlepšujú dostupnosť verejných budov a služieb v obci. V súčasnosti uvedené chodníky pre peších sú vo veľmi zlom technickom stave a hrozí nebezpečenstvo pádu a zranenie. Súčasný stav chodníkov obmedzuje okem návštevníkov obce aj presun imobilných osôb, ale aj veľkú časť ostatnej populácie.Rekonštrukcia chodníkov je navrhnutá v bezbariérovom prevedení.V dôsledku realizácie projektu sa obnovia chodníky na troch miestach, čím sa zvýši kvalita a využiteľnosť verejného priestranstva obce, zlepší podnikateľské podmienky hlavne v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie návštenosti obce. Vybudované a rekonštruované miestne komunikácie budú slúžiť hlavne návštevníkom obce a miestnemu obyvateľstvu. Lepšia dostupnosť takých dôležitých miest ako pošta, materská škola, autobusová zastávka a predajňa potravín je nevyhnutá nielen pre každodenný život občanov ale sú dôležité aj pre rozvoj cestovného ruchu. Cez obec vedie cesta 1. triedy č. 66 (smer Šahy – Banská Bystrica). Občania cez rekonštruované chodníky budú mať prístup k uvedenej ceste.Financovanie projektu je naplánované formou zálohovej platby a refuncácie.