* Poznámka: Potrebné sa riadiť vždy poslednou aktuálnou/ dostupnou verziou daného dokumentu.

Informácia o zmene adresy Riadiaceho orgánu pre IROP: Celá sekcia IROP, ktorá plní úlohy RO pre IROP, sa v najbližších dňoch sťahuje do hlavnej budovy MIRRI SR. Žiadame, aby prípadné listové zásielky zasielali na novú adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia IROP

Odbor CLLD/Odbor implementácie projektov

Pribinova 25

811 09 Bratislava

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 1 výziev na predkladanie žiadosti o príspevok:

  • Informácia o novom webovom sídle IROP: V predchádzajúcich týždňoch prebiehala migrácia obsahu webovej stránky IROP, ktorá bola umiestnená pôvodne pod MPaRV SR, na nové miesto, a to server MIRRI SR. Týmto by sme Vás chceli upozorniť, že všetky nové dokumenty sú zverejňované už iba na novej stránke:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/

PRÍRUČKA PRE UŽÍVATEĽA:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-uzivatela/index.html

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-ziadatela/

PRÍRUČKA K PROCESU VO – IROP:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU IROP:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1142

VZOROVÉ DOKUMENTY:

VZOR ZMLUVY O PRÍSPEVOK

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-zmluvy-o-prispevok/archiv-vzor-zmluvy-o-prispevok/index.html

Priloha_1_ZoP-VZP.pdf

Vzor Žiadosť o platbu – Užívateľ na MAS + Pokyny na jej vyplnenie

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-ziadost-o-platbu-uzivatel-na-mas-pokyny-na-jej-vyplnenie/index.html